Connect with us

Društvo

Općina Marija Bistrica nabavila spremnike za prikupljanje otpada

Prošle godine u svibnju Općina Marija Bistrica prijavila se na Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prijavljena je nabava 475 spremnika za prikupljanje otpada vrijednosti 28.403,75 EUR s PDV-om, a sada su isti nabavljeni.

Naime, Udio sufinanciranja Fonda je do 40% opravdanih troškova ulaganja u komunalnu opremu. Operativni dio oko pripreme nabave, preuzimanja i isporuke spremnika obavili su djelatnici društva Lijepa Bistrica d.o.o. U sklopu isporuke spremnika, tijekom prosinca prošle i siječnja ove godine, između ostalog,  isporučena su dva kompleta spremnika u obliku životinja (žaba, medvjed i dupin) i pet kompleta koševa za otpatke ‘Smješko’ (ukupno 15 koševa), a koji su namijenjeni za korištenje u OŠ Marija Bistrica, kako matičnoj tako i u i područnim školama Laz, Selnica i Globočec, te u Dječjem vrtiću ‘Pušlek’ i to na obje lokacije, na kojima djeluje. Spremnici su edukativnog karaktera i uvelike će pomoći učiteljima i odgajateljima u provođenju edukacija vezanih uz pravilno odvajanje otpada za djecu predškolskog i školskog uzrasta.

Inače, tijekom prošle godine na području Općine Marija Bistrica ukupno je prikupljeno 1.121.845 kg otpada, od čega 710.740 kg otpada na miješani komunalni otpad, 148.093 kg na otpad iz reciklažnog dvorišta, a 43.340 kg na otpad s groblja. Nadalje prikupljeno je i 12.912 kg reciklažnog otpada s eko otoka, 56.160 kg papira i kartona i 131.460 kg plastike s kućnog praga korisnika. Stopa odvojeno prikupljenog korisnog otpada u 2019. godini, kada je društvo Lijepa Bistrica d.o.o. počelo sa prikupljanjem otpada na području općine Marija Bistrica, bila je 15,5%, u 2022. godini iznosila je 27%, a procjena za prošlu godinu iznosi oko 30%.

zip.com.hr 01.02.2024.

Continue Reading

Aktualno